Térítési díj tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a bölcsődei ellátást igénylő gyermekek térítési díjának megállapítására vonatkozó szabályokról.

 A szabályozás alapját a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról” (továbbiakban: Kormányrendelet) képezi. Ezekhez a jogszabályokhoz kapcsolódva, azokkal összhangban alkotta meg a 15/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendeletében a fenntartó önkormányzat a tárgykörbe tartozó helyi szabályokat.

 A bölcsődei ellátáson belül kétféle térítési díj létezik: étkezési és gondozási díj

 A gyermekétkeztetés térítési díjának értelmezése

Az intézményi térítési díj megállapítása az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra (gyermekre) jutó napi összege, amelyet Szolnok Város Közgyűlése évről-évre megvizsgál, majd elfogad. Ez jelenleg 350,-Ft+95,-Ft ÁFA (27%), azaz összesen 445,-Ft/nap/fő.

Ebből állapítjuk meg a személyi térítési díjat, amely a jogszabályokban és helyi rendeletekben meghatározott és érvényesíthető kedvezmények (normatív és egyedi) figyelembevételével minden kisgyermek számára egyedileg történik.

 Az intézményi térítési díj 100%-át kell biztosítani (azaz ingyenes étkezést) a bölcsődei ellátásban is, ha a gyermek: 

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság
 • olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2021. 02-01-től 144. 717,-Ft-ot).

Amennyiben az előzőleg felsorolt, az ingyenes étkezésre jogosító bármelyik feltétel Önöknél fennáll, akkor erről egy Nyilatkozatot kell kitölteniük és a bölcsőde vezetőjéhez eljuttatniuk.

A következőkben a gondozási díj megállapításával kapcsolatos információkat szeretnénk ismertetni. 

A gondozási díj a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére szóló díj (az eddigiekben ismertetett étkezési díjtól elkülönülő, valamennyi bölcsődénkben fizetendő díj).

gondozási díj intézményi térítési díját a fenntartó önkormányzat úgy határozta meg, hogy csak a bölcsődében töltött napokra szükséges azt megfizetni (a vonatkozó rendelet ugyanis a nem bölcsődében töltött napokra /hiányzás/ is előírja). Az intézményi gondozási díj összege jelenleg 210 Ft/nap/fő.

A személyi gondozási díj megállapítása hasonlóan történik, mint az étkezési díjnál:

 • A Jövedelemnyilatkozaton bejelölhetik, hogy vállalják az intézményi térítési díj megfizetését, (a 210 Ft/fő/nap összeget) ebben az esetben ezt fogjuk megállapítani személyiként (ekkor a jövedelemigazolásokra nincs szükség).
 • Bejelölhetik azt, hogy nem vállalják az intézményi díj személyiként való megfizetését, ebben az esetben jövedelemigazolásokkal felszerelten benyújtják részünkre a jövedelem nyilatkozatot, hogy megállapíthassuk a személyi gondozási térítési díjat.

Végezetül még néhány fontos praktikus információ:

 • a jövedelemnyilatkozathoz kapcsolódó igazolások 30 napnál, egyéb okmányok 3 hónapnál régebbiek nem lehetnek
 • a már korábban is bölcsődébe járó és szeptember 1. után is a bölcsődében maradó gyermekek esetében a 100%-os kedvezményre jogosító okmányokat akkor nem kell újra benyújtani, ha az azokban foglaltak nem változtak és erről nyilatkozatot nyújtanak be
 • amennyiben lényeges változás áll be a család életkörülményeiben (pl. testvér születik, szülő családi állapota megváltozik), kérjük minél hamarabb, de legkésőbb 15 napon belül írásban, igazolással alátámasztottan jelentsék be, hogy az új térítési díjat mihamarabb meghatározhassuk
 • lehetőségük van arra is, hogy a szükséges dokumentumokat még szeptember 1-e előtt benyújtsák
 • a bölcsődei térítési díjak befizetése havonta utólag történik
 • a bölcsődéből való távolmaradást, annak várható időtartamát és az újbóli igénybevétel napját kérjük jelentsék be a bölcsődébe, hogy reális legyen a fizetendő térítési díj összege.
 • jogszabályi előírás, hogy a személyi étkezési és gondozási díj együttes összege nem haladhatja meg a közös háztartásban élők havi jövedelme egy főre eső összegének 25%-át.

Tisztelt Szülők!

Tudatában vagyunk annak, hogy nem könnyű a térítési díj szabályozás rendszerét megismerni még akkor sem, ha igyekeztünk a jogszabályok nyelvezetét egyszerűbben tolmácsolni. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban értelmezési probléma, kérdés merülne fel, a bölcsődék vezetői ebben is, mint minden másban, szívesen állnak az Önök rendelkezésére, forduljanak hozzájuk bizalommal.

Szolnok, 2021. február 1.

Tisztelettel: 

Péntek Ágnes
igazgató