Térítési díj szabályai

Tisztelt Szülők!

Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket a bölcsődei ellátást igénylő gyermekek térítési díjának megállapítására vonatkozó szabályokról, illetve azok változásáról.

A szabályozás alapját a „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról”  szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtásáról szóló 328/2011. (XII.29.) Kormányrendelet „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról” (továbbiakban: Kormányrendelet) képezi. Ezekhez a jogszabályokhoz kapcsolódva, azokkal összhangban alkotta meg a 15/2011. (IV.28.) sz. önkormányzati rendeletében a fenntartó önkormányzat a tárgykörbe tartozó helyi szabályokat.

Az érthetőség kedvéért először pontosítani szükséges a Gyvt-ben használatos térítési díj kifejezést:

az intézményi térítési díj: a fenntartó önkormányzat állapítja meg külön az étkezésre és külön a gondozásra; az azokért fizethető maximális összeget jelenti

a személyi térítési díj: az intézményiből számított (külön az étkezésre, külön a gondozásra), a kisgyermekek egyedi szociális a jövedelmi viszonyai, illetve az igénybevehető kedvezmények figyelembevételével  meghatározott, személyre szabott térítési díj

A bölcsődei ellátáson belül kétféle térítési díj létezik: étkezési és gondozási, mindkettőnek van intézményi és személyi kategóriája.

 

A gyermekétkeztetés térítési díjának értelmezése

Az intézményi térítési díj megállapítása az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra (gyermekre) jutó napi összege, amelyet Szolnok Város Közgyűlése évről-évre megvizsgál, majd elfogad. Ez 2017. április 01-től 350,-Ft + 95,-Ft ÁFA (27%), azaz összesen: 445,-Ft/fő.

Ebből állapítjuk meg a személyi térítési díjat, amely a jogszabályokban és helyi rendeletekben meghatározott és érvényesíthető kedvezmények (normatív és egyedi) figyelembevételével minden kisgyermek számára egyedileg történik.

2017.01.01-től a következő változás lépett életbe a gyermekétkezetés normatív kedvezménye vonatkozásában, mivel az intézményi térítési díj 100%-át kell biztosítani (vagyis az ingyenes étkezést) a bölcsődei ellátásban, ha a gyermek:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
 • olyan családban él, melyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át

(2017. évben a 110.223,-Ft-ot).

 • vagy a gyermeket nevelésbe vették
 • Amennyiben az előzőleg felsorolt, az ingyenes étkezésre jogosító bármelyik feltétel Önöknél fennáll, akkor erről egy Nyilatkozatot kell kitölteniük. Az ehhez szükséges és a továbbiakban megjelölt valamennyi nyomtatványt a bölcsődevezetőtől kell igényelniük, és hozzá is kell majd visszajuttatniuk.

Ha az ingyenes étkezésre jogosító feltételek egyike sem áll fenn Önöknél, akkor két lehetőség közül választhatnak a személyi térítési díj megállapításához:

 • a Jövedelemnyilatkozat kitöltése során bejelölhetik azt a kategóriát, amely szerint vállalják az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben nincs szükség különböző jövedelmi igazolások becsatolására, mert a személyi térítési díjként az intézményi térítési díjat (tehát a 445,-Ft/nap/fő összeget) fogjuk megállapítani Önöknek.
 • Választhatják továbbá azt, hogy nem vállalják az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését. Ebben az esetben a szükséges jövedelmi igazolásokat be kell nyújtaniuk, majd ezekből fogjuk megállapítani a fizetendő személyi térítési díj összegét.

A következőkben a gondozási díj megállapításával kapcsolatos információkat szeretnénk ismertetni.

A gondozási díj a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére szóló díj (az eddigiekben ismertetett étkezési díjtól elkülönülő, valamennyi bölcsődénkben fizetendő díj).

A gondozási díj intézményi térítési díját a fenntartó önkormányzat úgy határozta meg, hogy csak a bölcsődében töltött napokra szükséges azt megfizetni (a vonatkozó rendelet ugyanis a nem bölcsődében töltött napokra /hiányzás/ is előírja). Az intézményi gondozási díj összege jelenleg 210,-Ft/nap/fő.

 

A Gyvt. a gondozási díjjal kapcsolatban is meghatározza a normatív kedvezményben részesülők körét az alábbiak szerint:

Bölcsődékben térítésmentesen kell biztosítani:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek
 • a három vagy több gyermekes család gyermekének
 • az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek
 • a nevelésbe vett gyermek
 • a védelembe vett gyermek gondozását.

Mint látható, az étkezésnél és a gondozásnál meghatározott normatív kedvezményezettek köre nem teljesen fedi egymást, ezért előfordulhat, hogy valaki ingyenességet élvez az étkezésnél, ám a gondozásért személyi térítési díjat kell fizetnie (ahogyan fordítva is).

A személyi gondozási díj megállapítása hasonlóan történik, mint az étkezési díj esetében:

 

 • A Jövedelemnyilatkozaton bejelölhetik, hogy vállalják az intézményi térítési díj megfizetését (a 210,- Ft/fő/napösszeget), ebben az esetben ezt fogjuk megállapítani személyiként (ekkor a jövedelemigazolásokra nincs szükség).
 • Bejelölhetik azt, hogy nem vállalják az intézményi díj személyiként való megfizetését, ebben az esetben jövedelemigazolásokkal felszerelten benyújtják részünkre a Jövedelemnyilatkozatot, hogy megállapíthassuk a személyi gondozási díjat.

Végezetül még néhány fontos praktikus információ:

 • A Jövedelemnyilatkozathoz kapcsolódó igazolások 30 napnál, egyéb okmányok 3 hónapnál régebbiek nem lehetnek
 • A már korábban is bölcsődébe járó és szeptember 1. után is a bölcsődében maradó gyermekek esetében a 100%-os kedvezményre jogosító okmányokat akkor nem kell újra benyújtani, ha az azokban foglaltak nem változtak és erről nyilatkozatot nyújtanak be.
 • Amennyiben lényeges változás áll be a család életkörülményeibe (pl. testvér születik), kérjük minél hamarabb, de legkésőbb 15 napon belül írásban, igazolással alátámasztottan jelentsék be, hogy az új térítési díjat mihamarabb – a jogszabály figyelembevételével – meghatározhassuk.
 • A szeptembertől felvételt nyert gyermekek esetében lehetőségük van arra is, hogy a szükséges dokumentumokat még szeptember 1-e előtt benyújtsák.
 • Fontos tudniuk, hogy a bölcsődei térítési díjak befizetése havonta utólag történik.
 • A bölcsődéből való távolmaradást, annak várható időtartamát és az újbóli igénybevétel napját kérjük, mihamarabb jelentsék be a bölcsődébe, hogy reális legyen a fizetendő térítési díj összege. A Kormányrendelet vonatkozó előírása szerint a szülői bejelentést követő naptól mentesül a szülő a térítési díj fizetési kötelezettsége alól.

Bölcsődéinkben a hiányzás bejelentését 14.00 óráig tudjuk másnaptól érvényesíteni, ezért kérjük, hogy már a hiányzás első napján eddig az időpontig jelezzék a távolmaradást és annak várható időtartamát a bölcsőde felé.

Jogszabályi előírás, hogy a személyi étkezési és gondozási díj együttes összege nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 25%-át, ha a gyermek nem részesül ingyenes intézményi étkeztetésben, illetve 20%-át, ha a gyermek ingyenes intézményi étkeztetésben részesül.

Tisztelt Szülők!

Tudatában vagyunk annak, hogy nem könnyű a térítési díj szabályozás rendszerét megismerni még akkor sem, ha igyekeztünk a jogszabályok nyelvezetét egyszerűbben tolmácsolni. Ha a tájékoztatóval kapcsolatban értelmezési probléma, kérdés merülne fel, a bölcsődék vezetői ebben is, mint minden másban, szívesen állnak az Önök rendelkezésére, forduljanak hozzájuk bizalommal.