Bölcsődei felvétel

Kedves Szülők!

Először is szeretnénk megköszönni türelmüket és megértésüket, hiszen rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban. Várhatóan május végére hirdetjük meg a 2021 szeptemberben kezdődő új nevelési évre a jelentkezés időpontját. A pontos dátumról tájékoztatással leszünk.

Kik kérhetnek felvételt a bölcsődébe?
Sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele
A bölcsődei felvétel rendje

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki legalább 20 hetes és 3. életévét még nem töltötte be.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik
– munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
– munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
– nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
– betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,
– akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
– akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
– akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni
– ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
– a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
– az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket,
– a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvétele:
A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe. Ellátásuk elsősorban a Csillagfürt bölcsődében =Városmajor út)  vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ott optimálisan biztosítottak. Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:
– a sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a sajátos nevelési igényét.