Tájékoztató a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

Kedves Szülők!

Először is szeretném megköszönni türelmüket és megértésüket, hiszen rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban.

Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. május 25. -től hirdetjük meg a 2021 szeptemberben kezdődő új nevelési évre a jelentkezés időpontját. Az alábbiakban olvashatnak néhány fontos információ a felvételekkel kapcsolatban, a részletes tájékoztató letölthető oldalunkról.

Kik igényelhetik a bölcsődét?

A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik 

 • munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében elsősorban a Városmajor úti bölcsődében vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ehhez a feladathoz ott biztosítottak. Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele még, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A bölcsődei felvétel rendje

A jelentkezési lapok igénylése:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lap a bölcsődevezetőktől kérhető, vagy itt letölthető:

Fontos információ, hogy a jelentkezési lapon 3 olyan bölcsődét kell megjelölni, amelyek valamelyike megfelel a család számára. A felvételi bizottság ugyanis ennek figyelembevételével dönt a felvételről.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat

 • munkáltatói igazolás
 • Gyermek TAJ kártya másolata
 • Gyermek anyakönyvi kivonata másolata
 • Oltási könyv másolata
 • Gyermek, Szülők lakcímkártya másolata
 • Kedvezményre jogosító határozatok másolata
 • Szakértői vélemény másolata

Amennyiben a munkáltatói igazolás, vagy egyéb dokumentum hivatalos kiadása gondot okoz az Önök számára, kérjük jelezzék felénk, hogy a hivatalos igazolás beszerzése milyen okból nehezített. A bölcsődei felvételi kérelem így is elbírálás alá fog esni, de a beiratkozás előtt két héttel kötelező lesz majd bemutatni és eljuttatni az illetékes bölcsődevezetőhöz mindkét szülő részéről, a hivatalosan leigazolt és kitöltött munkáltatói igazolást, és egyéb dokumentumokat.

Kérjük, hogy levelezési felületüket rendszeresen ellenőrizzék, hiszen oda hivatalos értesítések, esetleges hiánypótlási felszólítás, tájékoztatás érkezhet, a bölcsődei felvétellel kapcsolatosan.

 Döntés a felvételről:

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív össze, melynek tagjai: fenntartó képviselője, bölcsődevezetők, igazgató. A bizottság állásfoglalása alapján meghozott döntésről írásban értesítjük a Szülőket.

Szeretettel várjuk Bölcsődéinkbe a leendő bölcsődés gyermekeket!

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:

Péntek Ágnes
igazgató


Csukás István: Dal a Hóemberről

Hideg szél fúj, hogy az ember
Majd megdermed.
Kinek jó ez? Csak a kövér
Hóembernek!

Szeme szénből, az orra meg
Paprikából.
Lába nincs, de minek is, ha
Úgysem táncol.

Ütött-kopott rossz fazék a
Tökfödője,
Megbecsüli, hiszen jó lesz
Még jövőre.

Seprűnyél a nagyvilági
Sétapálca,
El is mehetne, ha tudna,
Véle bálba.

Ilyen ő, az udvarunkon
Nagy gavallér,
Bár rajta csak ujjal rajzolt
Az inggallér,

Mégse fázik, mikor minden
Majd megdermed,
El is mennék, ha lehetne,
Hóembernek!


„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek”

                              (Juhász Gyula)

Emlékezés Dr. Koncz József Főorvos úrra!

Kedves Főorvos úr! Szeretve tisztelt Főnökünk!

Minden embernek van küldetése a földön. Kinek elég egy élet kiteljesedni, van, akinek kevés.

Önnek megadatott kiteljesedjék, hogy szinte egy életen át az egyik legszebb hivatás ügyét egyengesse, támogassa szívvel-lélekkel. S ha olykor elfáradt, a kudarc kedvét szegte is, mindig hatalmas elszántsággal haladt előre a kitűzött cél elérése érdekében. Tette a dolgát, szolgálta a bölcsődék ügyét, megújítva, formálva annak szemléletét, egyben értéket teremtve.

Mi többen Ön mellett nőttünk, formálódtunk, éltünk, részesei voltunk örömteli pillanatoknak, ünnepeknek, láttuk ha vidám, ha fáradt, ha gondterhelt, ha fájdalom gyötörte.

Büszkék voltunk, és vagyunk arra, hogy ismertük, hogy nekünk nem egy távoli, elismert szakember, hanem a „Főnökünk” volt. Tekintélye volt, valami olyanféle tekintély, ami nem tanulható, nem erőszakolható ki, nem függ az ember külső megjelenésétől, hangerejétől, hatalmától, hanem az egyéniségében rejlik. Igazságosság és minden ember felé egyaránt megnyilvánuló segítőkészség jellemezte, közelében biztonságban érezhette magát az ember.

Észrevételei, tanácsai mögött nagy szakmai tudás, emberi bölcsesség húzódott, ezért volt hiteles minden megnyilvánulása.

Ez a mai nap, egy fájdalmas búcsú, egy tevékeny, fáradhatatlan ember útjának vége, akinek lelke most megpihen. Ma felidézve a közös napokat, fejet hajtva szeretettel emlékezünk, s ezzel az emlékezettel búcsúzunk.

Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,

Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.

Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,

Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.

Ezek a fények csillognak és különösen,

Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.

                              (Szenes Hanna)