Hírek

Kedves Szülők!

A bölcsődei ellátás színvonalának emelését segíti az 1992-ben létrehozott:
„Játékkal a világ megismeréséért” alapítványunk, melynek célja, hogy a bölcsődébe járó kisgyermekek tárgyi környezetét – az udvari, és szobai játékkészlet folyamatos bővítésével – még színesebbé tegye.

Ha Önök úgy érzik, hogy az alapítvány céljaira érdemes áldozni, úgy köszönettel fogadjuk 1%-os adófelajánlásaikat, pénzadományaikat.

 • Az alapítvány adószáma: 18821196-1-16
 • Az alapítvány számlaszáma: 11745004-20058892

Kérjük, támogasság Bölcsődéinket!

T Á J É K O Z T A T Ó

a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban

Kedves Szülők!

Először is szeretném megköszönni türelmüket és megértésüket, hiszen rengeteg megkeresés érkezett hozzánk a bölcsődei felvételekkel kapcsolatban.

Mivel ebben az évben sajnos nem a megszokott módon tudjuk meghirdetni a felvételt, ezért igyekeztünk a lehető legjobban átgondolni azt, hogyan tudjuk minden érdeklődő család számára biztosítani a jelentkezési lap elérhetőségét a 2020. szeptember 01-től kezdődő nevelési évre.

Az alábbiakban szeretném összefoglalni a legfontosabb információkat:

Kik igényelhetik a bölcsődét?

A bölcsődei ellátást a gyermek 20 hetes korától 3 éves koráig lehet igénybe venni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik 

–         munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)

–         munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,

–         nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,

–         betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

–         akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

–         akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,

–         akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
 • a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,
 • az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket
 • a védelembe vett gyermeket.

A sajátos nevelési igényű, vagy gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra jogosult kisgyermekek felvétele:

Ellátásuk a szabad férőhelyek függvényében elsősorban a Városmajor úti bölcsődében vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ehhez a feladathoz ott biztosítottak.

Esetükben a bölcsődei felvétel feltétele még, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a kisgyermek sajátos nevelési igényét, gyógypedagógiai tanácsadásra, korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságát.

A bölcsődei felvétel rendje

A jelentkezési lapok igénylése:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot 2020.05.18. –tól tesszük elérhetővé honlapunkon, facebook oldalunkon

 • online kérdőív,
 • letölthető word, pdf dokumentum formátumban
 • a papír alapú formát személyesen a bölcsődékben most csak különösen indokolt esetben, a higiéniai szabályok szigorú betartásával, a bölcsődevezetőktől lehet igényelni munkanapokon 8.00-14.00 óra között.

Az Aranyi Sándor úti bölcsőde vezetője személyesen, különösen indokolt esetben érhető el a Vércse úti bölcsődében.

Fontos információ, hogy a jelentkezési lapon 3 olyan bölcsődét kell megjelölni, amelyek valamelyike megfelel a család számára. A felvételi bizottság ugyanis ennek figyelembevételével dönt a felvételről.

A jelentkezési lapok leadása

 • online kérdőív kitöltése és beküldése esetén, a szükséges mellékleteket e-mailben kell szkennelt (PDF) formában megküldeni az első helyen megjelölt bölcsőde e-mail címére
 • letöltött és kitöltött dokumentum esetén, a jelentkezési lapot, a szükséges mellékletekkel, szkennelt (PDF) formában kell visszaküldeni az első helyen megjelölt bölcsőde e-mail címére.
 • személyesen a higiénia szabályok szigorú betartásával a bölcsődékben munkanapokon 8.00-14.00 óra között

Az e-mail címek a tájékoztatóban, honlapunkon, facebook oldalunkon is elérhetőek.

A beküldés, kitöltés legkésőbbi határideje 2020. 05. 29.

A jelentkezési laphoz csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat

 • munkáltatói igazolás
 • Gyermek TAJ kártya másolata
 • Gyermek anyakönyvi kivonata másolata
 • Oltási könyv másolata
 • Gyermek, Szülők lakcímkártya másolata
 • Kedvezményre jogosító határozatok másolata
 • Szakértői vélemény másolata

Amennyiben a munkáltatói igazolás, vagy egyéb dokumentum hivatalos kiadása gondot okoz az Önök számára, kérjük jelezzék felénk, hogy a hivatalos igazolás beszerzése milyen okból nehezített. A bölcsődei felvételi kérelem így is elbírálás alá fog esni, de a beiratkozás előtt két héttel kötelező lesz majd bemutatni és eljuttatni az illetékes bölcsődevezetőhöz mindkét szülő részéről, a hivatalosan leigazolt és kitöltött munkáltatói igazolást, és egyéb dokumentumokat.

Kérjük, hogy levelezési felületüket rendszeresen ellenőrizzék, hiszen oda hivatalos értesítések, esetleges hiánypótlási felszólítás, tájékoztatás érkezhet, a bölcsődei felvétellel kapcsolatosan.

 Döntés a felvételről:

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív össze, melynek tagjai: fenntartó képviselője, bölcsődevezetők, bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes. A bizottság állásfoglalása alapján meghozott döntésről legkésőbb 2020. június 22.-ig írásban értesítjük a Szülőket.

Az Aranyi Sándor úti bölcsődék épületét érintő felújítási munkálatok miatt az oda felvételt kérő gyermekek beszoktatása később kezdődhet.

Kérjük a Szülőket, hogy a bölcsődei felvétellel, jelentkezési lap kitöltésével, a felvételhez szükséges igazolásokkal kapcsolatos kérdéseikkel, forduljanak bizalommal az első helyen megjelölt bölcsőde vezetőjéhez.

Szeretettel várjuk Bölcsődéinkbe a leendő bölcsődés gyermekeket.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel

                                                           Péntek Ágnes

                                           igazgató

                                               

Elérhetőségeink

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Titkársága:

5000 Szolnok, Jósika út 4. sz.

Tel, fax: 56/ 422-540     +36-20-288-6210

E-mail: ebigszolnok@ebigszolnok.hu

Péntek Ágnes igazgató

5000 Szolnok, Jósika út 4.

Tel: 20/443-1633

E-mail: http://ebigszolnok.hu/kapcsolat/

Honlapcímwww.ebigszolnok.hu

Facebook oldal: https://www.facebook.com/pg/Szolnoki-B%C3%B6lcs%C5%91d%C3%A9k-106828780947959/posts/?ref=page_internal

online kérdőív: https://forms.gle/T25HxMEFy9ZVhf169