Main menu

Bölcsődés leszek…

2017 jún 6.

Kik kérhetnek felvételt a bölcsődébe?
Sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele
A bölcsődei felvétel rendje

Az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság felvételt hirdet a 2017. szeptember 01-től kezdődő nevelési évre.

A bölcsődébe az a gyermek vehető fel, aki

 • legalább 20 hetes korú
 • 3. életévét 2017. augusztus 31-ig tölti be
 • 2017. szeptember 1.-je és december 31.-e között tölti be a harmadik életévét, de ebben az esetben a szülőnek/törvényes képviselőnek vállalnia kell, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig (2018. 08.31.) a bölcsőde biztosítja.

A bölcsődei ellátást elsősorban azok a szülők kérhetik, akik

 • munkavégzésük (ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is)
 • munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük,
 • betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Ezen túl különösen annak a gyermeknek kell biztosítani a bölcsődei ellátást,

 • akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
 • akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
 • akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

 • azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.


A sajátos nevelési igényű kisgyermekek felvétele:

A sajátos nevelési igényű kisgyermekek 20 hetes kortól ötödik életévük betöltéséig vehetők fel bölcsődébe. Ellátásuk a Városmajor úti bölcsődében vehető igénybe, mert a speciális személyi-tárgyi feltételek ott biztosítottak.

Az általános felvételi rend esetükben a következő egyedi szabályokkal egészül ki:

 • a sajátos nevelési igényű kisgyermek bölcsődei felvételének feltétele, hogy a szakértői bizottság szakértői véleményben megállapítsa a sajátos nevelési igényét.


A bölcsődei felvétel rendje:

A jelentkezési lapok igénylése:

A bölcsődei felvételi jelentkezési lapot a bölcsődékben, a bölcsődevezetőktől lehet igényelni 2017. 05. 08. -05.12. között, munkanapokon 8.00-12.00 óra között.

A jelentkezési lapok leadása:

A kitöltött, igazolásokkal ellátott, aláírt jelentkezési lapokat ugyancsak a bölcsődékben, a bölcsődevezetőknek kell személyesen leadni 2017. 05. 15. – 05. 19-ig munkanapokon 8.00-12.00 óra között.

Döntés a felvételről:

Az intézmény igazgatója a bölcsődei felvételek elbírálására bizottságot hív össze, melynek tagjai: fenntartó képviselője, bölcsődevezetők, bölcsődei intézményegység vezető, általános igazgatóhelyettes. A bizottság állásfoglalása alapján meghozott döntésről az igazgató az illetékes tagintézmény vezetővel együtt legkésőbb 2017. június 16.-ig írásban értesíti a szülőket.

A Simon Ferenc úti bölcsődébe jelentkezők figyelmébe ajánljuk a következőket:

A szandaszőlősi bölcsőde férőhelybővítésre irányuló fenntartói pályázat miatt a városrészből jelentkező gyermekek szüleit a Kolozsvári úti bölcsődében fogadja a Simon Ferenc úti bölcsőde vezetője.

Kérjük a szülőket, hogy a bölcsődei felvétellel kapcsolatos kérdésekkel forduljanak bizalommal a bölcsődék vezetőihez, akik segítségükre lesznek azok megválaszolásában.

Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság